O organizaci

IČO:

667 43 192

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s. Přerov

Číslo účtu:

3210800309/0800

 

 

Statutární orgán:

Mgr. Ivana Smětalová - ředitelka

 

Kateřina Mozrová - ekonomická manažerka

 

 

Sídlo:

nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov

 

 

Zařízení:

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

 

Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

 

6. května 1373, 752 01 Kojetín

Poslání:

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.
Kromě pomoci takto ohroženým skupinám se věnujeme preventivním aktivitám určeným převážně pro děti a mladé lidi a vzdělávání veřejnosti i jednotlivých profesních skupin – zejména pedagogů, vychovatelů, metodiků prevence a dalším odborným skupinám.

Cíle:

Realizace programů sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, etnických minorit a nezaměstnaných osob.

Realizace programů léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím.

Realizace programů primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, xenofobie a sociálního vyloučení.

Realizace kulturních a popularizačních aktivit, které slouží k podpoře soužití mezi majoritou a minoritními skupinami.

Spolupráce se státními i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR.
 

Naplňování cílů sdružení je realizováno zajišťováním chodu programů a poskytovaných služeb zařízení Kontaktního a poradenského centra KAPPA-HELP v Přerově; Terénních programů (ve městech Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Kojetín a jejich okolí); Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – METRO v Přerově; Poradenského centra pro problémy se závislostmi v Kojetíně; Programu primární prevence a vzdělávání (Olomoucký kraj); Specializačního studia pro školní metodiky prevence (celá Česká republika).