O organizaci

Název:

IČ:

KAPPA-HELP, z.s.

667 43 192

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s. Přerov

Číslo účtu:

3210800309/0800

 

 

Statutární orgán:

Mgr. Ivana Smětalová - ředitelka

 

Kateřina Mozrová, Bc. - ekonomická manažerka

 

 

Sídlo:

Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

 

 

Zařízení:

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

 

Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

 

6. května 1373, 752 01 Kojetín

 

Účel a poslání: 

Účelem a posláním spolku je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti.
 
Spolek realizuje programy sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob. 

Spolek realizuje programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím. 

Spolek realizuje programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, rizikového chování a sociálního vyloučení. 

Spolek realizuje poradenské programy pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich blízké.

Spolek realizuje kulturní, sportovní a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí mládeže, vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami. 

Ve všech těchto výše uvedených oblastech vymezuje roční dílčí cíle a spolupracuje se státními i nestátními institucemi z regionu regionu Přerovska i celé ČR.