Pro koho jsme

Uživatelé zařízení jsou:

- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí na nealkoholových návykových látkách, osoby již závislé, osoby experimentující.
Klientky, které jsou matkami a dochází na KC se svými dětmi, mohou využívat všech nabízených služeb, kromě kontaktní místnosti. Ta je vysoce rizikovou vzhledem k infekčním chorobám apod. Matka uživatelka je vždy informována o rizikovosti prostředí KC. Klientka vstupuje do prostor KC s dítětem na vlastní zodpovědnost.

Důvody odmítnutí zájemce:

- KC neposkytuje služby, o které zájemce žádá – klient je odkázán na jiného poskytovatele, který danou službu nabízí.
- kapacitní důvody: okamžitá kapacita činí 7 klientů. A to tak, kdy se jeden pracovník věnuje maximálně 6 klientům na kontaktní místnosti a jeden pracovník schopen poskytnout výměnný servis či individuální poradenství.

Příklad: V kontaktní místnosti je 6 klientů, kterým se věnuje jeden pracovník, druhý pracovník má individuální poradenství s klientem. Klient, který přijde na výměnu je odkázán, aby přišel později. Je mu sdělena doba, kdy ostatní klienti využijí dobu 2 hodiny na kontaktní místnosti. Vždy je čas sdělen individuálně podle toho, jak dlouho se klienti na kontaktní místnosti nacházejí.

- zájemce nespadá do naší cílové skupiny: na osoby s návykovým chováním, jako je gambling a alkoholismus, se primárně na KC nezaměřujeme. V případě, že nás samy vyhledají a kontaktují, poskytneme jim reference do jiných programů a služeb.
- v případě, že byla zájemci omezena služba v posledních 6 měsících za zvláště hrubé porušení pravidel KC
- důvodem odmítnutí může být také i stav zájemce, kdy v důsledku užívání OPL či alkoholu, není schopný přijmout službu. V takovém případě je zájemce poučen o pravidlech KC a je mu sdělena možnost navštívit KC v jiný termín (viz. Provozní doba KC)
- zájemce o službu, může být odmítnut, pokud nehovoří česky, nemá s sebou překladatele a žádný z pracovníků není schopen s ním hovořit v jeho jazyce
- osobě s postižením, která nemá vhodné kompenzační pomůcky - nemůže být vždy zaručeno poskytnutí služby v plném rozsahu
- agresivní, sexuální, fyzické nebo verbální útoky na pracovníky: v takovém případě, je zájemce vykázán z KC v důsledku porušování pravidel, se kterými jsou zájemci vždy seznámeni a mají možnost si je kdykoliv přečíst na Kontaktní místnosti. Zájemci je vysvětlen důvod, proč opouští KC a bude mu nabídnuta možnost jiného setkání, kdy se již situace nebude opakovat

Cílová skupina

- Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (příležitostní uživatele, experimentátoři, závislí)/starší 15ti let.
- Příbuzní a blízcí uživatelů
- Bývalí uživatelé, kteří abstinují
- Odborníci