Co nabízíme

Základní činnosti ze zákona:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

pracovně výchovná práce s klienty

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

rozvoj schopností a dovedností

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

podporujících sociální začleňování osob.

Poskytované služby:

Kontaktní práce

Pobyt v zařízení

Informační servis

Poradenství, sociální práce

Preventivní, výchovné a vzdělávací aktivity

Situační intervence

Pomoc v krizi

Práce se skupinou

Asistenční služba

Volnočasové aktivity (taneční aktivity, ping – pong, stolní fotbal, sportovní aktivity, hudební aktivity)

Socializační aktivity (vaření, hospodaření s finančními prostředky, filmové dny, diskuze k tématu)

Doučování