O co usilujeme – cíle služby

Cílem služby je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Dílčími cíli jsou zejména:

□ přispívat k prevenci různých forem rizikového chování dětí a mládeže

□ poskytovat podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí

□ snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování

□ zvýšit sociální schopnosti a dovednosti, aktivně zapojit klienty sociální služby do pozitivního ovlivňování vlastní životní situace

□ podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do širší společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity

□ nabídnout psychickou, fyzickou, právní a sociální podporu

□ zajistit podmínky pro realizaci vlastních aktivit v zařízení

□ podporovat udržení klientů ve vzdělávacím systému, podporovat jejich vzdělání a osobnostní rozvoj

Specifickým cílem pro terénní formu poskytování je vyhledat, kontaktovat a informovat potenciální cílovou skupinu o fungování sociální služby; navázat vztah založený na vzájemné důvěře, respektu a toleranci.
Základní principy poskytované služby

Principy služby:

Nízkoprahovost

Anonymita

Profesionalita

Bezplatnost

Individuální přístup

Flexibilita

Projev svobodné vůle

Dobrovolnost

Ochrana proti předsudkům