Kdo jsme

 

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

 

Poslání programu:
 

„Programy primární prevence KAPPA-HELP poskytují dlouhodobé i jednorázové aktivity specifické primární prevence pro žáky, studenty, pedagogy a další zájemce, které usilují o předcházení vzniku a rozvoji rizikových jevů a rizikového chování.“

 

Tým lektorů primární prevence:

Michal Holínka, Mgr.

V primární prevenci se pohybuji od roku 2013, zároveň pracuji i s lidmi s mentálním postižením (SPOLU Olomouc). Momentálně studuji poslední ročník magisterského navazujícího oboru Speciální pedagogika – Dramaterapie. Teoretické a praktické zkušenosti získávám z různých kurzů (Volunteers in Playwork), konferencí (projekt VYNSPI 2 - "Implementace a evaluace minimálně preventivních programů a systémové vzdělávání v prevenci rizikového chování na školách v Olomouckém kraji") a v neposlední řadě supervizní setkání (KAPPA-HELP, SPOLU Olomouc).

 

Miroslava Jiráskova, Mgr.

Absolvovala jsem FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působím v PhD. programu na Psychologii PdF UP Olomouc. Dlouhodobě žiji tématem spirituality i zážitkové pedagogiky. V roce 2012 - 2015 jsem měla možnost působit na FTK UP Olomouc v týmu, který se zabýval tímto tématem mezioborově. Jsem srdcařka v oblasti průvodcování systematickými konstelacemi, mám ráda nové obzory. Maminka tří dětí.
Redaktorka rubriky Inspirace časopisu www.gymnasion.org

 

 

Petra Kiššová, Mgr.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a práci s dětmi se věnuji už od roku 2009. Pracovala jsem jako chůva, učila angličtinu v jazykové škole, mám zkušenosti i z dětského koutku a z letních táborů. Aktuálně se věnuji práci s romskou mládeži a působím jako školní speciální pedagog pro 1. stupeň.

 

Vojtěch Klusoň, Bc.

V o.s. KAPPA-HELP působím jako lektor primární prevence od roku 2012. Při práci vycházím ze zkušeností, které jsem získal a získávám během studia (Speciální pedagogika - Dramaterapie), z přímé praxe s uživateli nealkoholových drog a prací s dětmi, které mají vážné poruchy chování.

 

Veronika Kalášková, Mgr.

Práci s dětmi od mladšího školního věku se věnuji od ledna roku 2013, v současné době pracuji převážně s dospívajícími ve školním prostředí. Pro čerpání znalostí a dovedností využívám hlavně praktických školení a kurzů (Volunteers in Playwork - VIPER, Herní seminář - VYNSPI), konferencí (Regionální konference: primární prevence rizikového chování – bezpečné prostředí na školách), supervizních setkání (KAPPA-HELP)

 

Tomáš Lakota, Bc.

Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii.
Působím v rodinném centru, kde se věnuji práci s dětskými skupinami, pět let jsem se věnoval organizování zážitkových akcí a táborů pro děti z vodáckého oddílu. Mám rád společenské hry, hudbu a práci s dětmi.

 

Klára Mrázková, Bc.

Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii na UP v Olomouci. Práci s dětmi předškolního i školního věku se věnuji již od střední školy. V současné době se kromě primární prevence zaměřuji na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a z dětských domovů a působím také jako dramaterapeut na dětské psychiatrii ve Šternberku. Mám ráda tanec, hudbu a divadlo, proto mě těší, když mohu využít kreativní přístupy i v práci s lidmi.

 

Eliška Pavúčková, Bc.

Vystudovala jsem bakalářské studium oboru Speciální pedagogika – Dramaterapie a nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu. S přímou prací s dětmi mám několikaleté zkušenosti. Momentálně se věnuji dramaterapii vedoucí k odreagování v Dětské psychiatrické léčebně Šternberk. Jsem dobrovolníkem v terénním programu CHARITA ve středisku Samaritán pro lidi bez domova.
Ve své praxi ráda využívám pohyb a věnuji se expresivním technikám.

 

Lukáš Slavík, Mgr.

Jako lektor primární prevence působím od roku 2013. Vystudoval jsem bakalářské studium programu Speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii na univerzitě Palackého v Olomouci a nyní pokračuji v magisterském studiu. V roce 2015 jsem dokončil vzdělávací programu pro školní metodiky prevence KAPPA 250.

 

Lenka Šilarová, Mgr.

Lektorování primární prevence se věnuji od roku 2013. Vystudovala jsem magisterské studium Speciální pedagogiky se zaměřením na dramaterapii na UP v Olomouci a distanční dvouleté studium Kreativní pedagogiky na DAMU v Praze. Kromě lektorování PP aktuálně působím jako interní doktorand na UP v Olomouci a dramaterapeut v PN Kroměříž. Používání „hry“ je pro mě v moji praxi důležité. Hra přináší nejen bezprostřední zábavu a zážitek, ale i zkušenost a trénink.

 

Anežka Škeříková, Bc.

V současnosti studuji navazující magisterské studium oboru Speciální pedagogika – dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Znalosti a dovednosti čerpám ze studia, z praktických kurzů a školení a také z přímé práce s dětmi (vedení táborů a škol v přírodě). Vedle primární prevence pracuji také s lidmi s mentálním postižením (SPOLU Olomouc, Balanc z. ú. ).

 

Jakub Vávra, Mgr.

Primární prevenci (PPRCH) se věnuji od roku 2012 a měl jsem možnost se podílet na tvorbě některých lekcí přímo v o. s. KAPPA-HELP. Kromě primární prevence se věnuji práci s klientelou dětí v pěstounské péči a dramaterapii PN Kroměříži. Do primární prevence se snažím přenášet prvky tvořivé dramatiky, ale i dramaterapie, která je pro mne velkou inspirací. V rámci primární prevence se zajímám především o fenomén prožitku. Primární prevence se stala jedním z mých hlavních zájmů v oblasti pedagogické činnosti a v rámci doktorského studia na UP se mimo jiné věnuji i této tématice. Mým odborným zaměřením je dramaterapie a etopedie.

 

Simona Vojtová, Mgr.

Vystudovala jsem léčebnou pedagogiku a specializuji se na arteterapii, kterou využívám zejména v práci s dětmi.
Během svého studia jsem pracovala jako osobní asistent dospělým klientům, jako dobrovolník v zařízení pracujícím s klienty s CAN syndromem a také v nízkoprahovém zařízení s dětmi od 8 - 18 let. V současnosti působím jako doktorand na UP v Olomouci, Ústav speciálně pedagogických studií.