Co nabízíme

 

Poskytujeme odbornou metodickou a poradenskou pomoc a podporu pro školy, pedagogy, vychovatele a rodiče v problematice primární prevence rizikového chování.

Program primární prevence navazuje a doplňuje Minimální preventivní program a je součástí místního a regionálního preventivního působení.

 

Organizace programu

Naše programy jsou pod vedením týmu odborných lektorů. Interaktivní výuka je zaměřena nejen na získávání nových informací, ale rovněž na osobní prožitek, jako důležitý prvek výuky. Učení se zážitkem, je nedílnou součástí programu našich zkušených lektorů.

 

Součástí našich programů je použití vlastních didaktických pomůcek (dataprojektor, notebook, psací potřeby a speciální výukové materiály a pomůcky dle typu programu).

 

Anotace jednotlivých programů primární prevence

Pracujeme interaktivní skupinovou formou, v níž využíváme prvky expresivních terapií, paradivadelních systémů a dramatických technik.

 

NÁZEV PROGRAMU

 

PEXESO

 

Za pomoci nejjednodušší hry pexesa si s dětmi projdeme základní pojmy ze světa kolem nich. Již i v tam malém věku, jako je 1. třída, se děti mohou setkat s kouřením, alkoholem a agresí.

Naším cílem je, aby světu kolem sebe porozuměly a naučily se být silnou osobností se zdravým sebevědomím.

 Doprava a zvládání rizik

Děti a mládež patří k nejohroženějším účastníkům provozu na pozemních komunikacích.

Žáci si interaktivní formou osvojí základní dovednosti při běžném provozu v ulicích. Projedeme skrze hory na kole a džunglí autobusem. Během těchto napínavých výprav si zopakujeme, co vše musí kolo mít a jak podat základní první pomoc. Vše, co děti potřebují pro přežití v moderním světě, se dozví hravou formou.

Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás

Dokážeme přijmout a dohlédnout důsledky svých činů? Můžu ovlivnit svým rozhodnutím i ostatní? Dokážu poznat, co je správné a co špatné?

Zkuste si zažít neobvyklé situace, které vás mohou v běžném životě potkat.

Dobré vztahy, cesta k přátelství

Dokážete jako skupina spolupracovat? Věříte si navzájem? Dokázali byste spadnout do cizí náruče? Jaké hrajeme role ve skupině?

Ve svém životě potkáváme mnoho lidí, kteří se pro nás stávají přáteli, rodiči, partnery, učiteli apod. Naučte se vidět ostatní (nejen pře PC obrazovku) a žít opravdové vztahy.

Drogy (příběhy závislých, návykové látky, závislosti a její podoby)

Nevěděla jsem pořádně co to droga je, ale chtěla jsem jen chvíli žít v pohádkách…. A ono se to změnilo v nekončící horor.“

Opravdu znáte rizika návykových látek? Dokážete odolat zakázanému ovoci?

Pojďme společně prožít příběh narkomana na vlastní kůži.

Máme více závislostí, než si myslíte. Svět kolem nás je plný nástrah a nepatří mezi ně jen návykové látky jako alkohol, tabák a marihuana.

Ubraňte se lákadlům a stůjte pevně na svých nohou. Rozhodujte se svobodně a NE v zajetí manipulace; budujte vlastní JÁ.

Co děláme, když jsme v úzkých?

Manipulace, formy nátlaku, agresivita. Umíte říci ne? Dokážete si říci o to, co potřebujete? Co je to asertivní desatero? Necháváte sebou manipulovat? Dokážete obhájit svůj názor?

Pojďte si to s námi vyzkoušet.

Komunikace

Myslíte, že komunikujeme jen slovy? Znáte jiné formy komunikace?

V rámci workshopu si na vlastní kůži aktivně vyzkoušíte a zjistíte, kolik je forem nebo typů komunikace.

Žijí tady s námi

Zkusme se zamyslet na d heslem – „Žijí tady s námi“

Kdo jsou oni? Řadíme některé osoby do skupin a víme proč? Co znamená označení Rom, Muslim, Vietnamec?

Diskuse na téma etnicita, kultura a „jiní“ lidé kolem nás.

Hrozby extremismu

Extremismus je slovo, které se v posledních letech stalo běžnou součástí našeho slovníku. Co všechno však přesně extremismus zahrnuje? Je to pouze politická ideologie? Jaké má historické kořeny?

O jeho současné podobě či formách se dozvíte v uvedeném workshopu.

Bezpečí v moderním světě

Žijeme ve 21. století, obklopují nás vyspělé moderní technologie: počítače, mobily, tablety…

komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter, ICQ…),

navštěvujeme supermarkety a internetové obchody…

Účastníci se seznámí s riziky techniky a fenomény: kyberšikana, kyberstalking, zneužívání sociálních sítí, ochrana osobních dat, kybergrooming…

Chceme dobře vypadat

Jak si představujete ideální ženu či muže? Existuje diktát módy? Co si bereme na sebe? Jak se češeme a stylujeme? Co letí, co je IN? Kde se bere anorexie a bulimie?

Diskuse o stereotypech konzumní společnosti a vlivu masmédií na každého z nás.

Sexuální rizikové chování

Zamilovanost je jedna věc, ale vykročení do dospělého života s sebou nese i velká rizika.

Znáte je všechny? Tyto a další odpovědi získáte prostřednictvím našeho workshopu.

Kam vede má cesta

Volba střední školy či učiliště představuje jeden z nejvýznamnějších kroků každého žáka základní školy.

Program pomáhá žákům pomocí testování schopností, dovedností a zájmů zjišťovat jejich potenciál ve výběru povolání a vzdělání.

Od 10 k 5 a od 5 k 10

Dvě balení za cenu jednoho. Sleva 70% na vše. Při nákup nad 200 Kč dárek zdarma.

Žijeme v konzumní společnosti a těžko si představujeme např. den bez mobilního telefonu.

Co ale uděláte, když se ocitnete uprostřed pouště?

Poznejte se, vlastní strategie a sílu tvořivého myšlení v nestandardních podmínkách.

 Beseda s ex-userem

Beseda umožňuje žákům a studentům vyslechnout příběh bývalého uživatele drog a nahlédnout do osudu člověka, který vyhrál svůj boj nad závislostí.

Během diskuze jsou zodpovězeny jakékoliv otázky a odhalen skutečný příběh bývalého narkomana a jeho cesty ze skutečného dna do dnešního života.

Beseda s terénním pracovníkem

Beseda seznámí žáky a studenty s náplní práce, riziky a specifiky terénního pracovníka zajímavou interaktivní formou.

Během diskuze jsou zodpovězeny jakékoliv otázky týkající se práce v sociálních službách s drogově závislými.

Interaktivní exkurze do Kontaktního a poradenského centra/Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Exkurze ukáže žákům a studentům ucelený náhled na vybranou sociální službu. Zahrnuje prohlídku prostor s výkladem a následným meetingem k vybraným tématům.

Všechna témata rádi přizpůsobíme Vaším individuálním požadavkům.

Ceník programů primární prevence pro školní rok 2017/20188

Podmínky programu:

□ Pro žáky základních škol je vytvořen kontinuální cyklus prožitkových lekcí, které mohou absolvovat jako celek v průběhu let školní docházky, nebo jeho jednotlivé části.

□ Program primární prevence vychází ze závazných dokumentů MŠMT týkajících se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/2010-28).

□ Program specifické primární prevence je realizován za účasti min. 50% žáků a studentů ve třídě, není-li se zadavatelem dohodnuto jinak. Lekce se účastní pouze skupina, která program společně zahájila a účastní se jej od začátku do konce.

□ Kapacita jednoho realizovaného programu – je ( max. 30 osob na programu) jedna školní třída.

□ Program je realizován zpravidla v době vyučování žáků.

□ Prožitková lekce trvá 2-4 vyučovací hodiny.

□ Pro jednu třídu je ve školním roce možno realizovat několik setkání v rámci programu primární prevence.

□ Termíny programu, které jsou oběma stranami dohodnuty minimálně 21dní dopředu jsou pro obě strany závazné.

□ Termíny lze měnit dohodou obou stran.

□ Termíny lze z vážných důvodů měnit jednostranně, a to nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem.

□ Příjemce služby má právo si na práci lektorů KAPPA-HELP stěžovat. Stížnosti na práci lektorů se směrují na koordinátorku programů Bc.Kateřinu Mozrovou (prevence@kappa-help.cz, tel: +420 773 821 002) nebo ředitelce spolku (Mgr. Ivana Smětalová, mail: tel.: +420 773 821 001). Stížnosti je možné podávat také písemně na adresu spolku o.s. KAPPA-HELP Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov Lhůta pro vyřízení stížností činí 30 dní.

□ KAPPA-HELP uzavírá s příjemcem programu primární prevence písemnou smlouvu, kde jsou vymezeny podmínky a závazky obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho školního roku.