Pro koho jsme

Cílová skupina
Služby terénního programu jsou určeny zejména pro:

□ Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (příležitostní
uživatelé, experimentátoři, závislí) / starší 15ti let

□ Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy

□ Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí na nealkoholových návykových látkách, osoby již závislé, osoby experimentující.

Sekundární cílovou skupinou jsou příbuzní a osoby blízké uživatelům nealkoholových návykových látek a odborníci.

Důvody odmítnutí zájemce:

TP neposkytuje služby, o které zájemce žádá – klient je odkázán na jiného poskytovatele, který danou službu nabízí.

Kapacitní důvody.

Zájemce nespadá do naší cílové skupiny. Na osoby ohrožené návykovým chováním jako je gambling a alkoholismus, se primárně nezaměřujeme.

□ V případě, že byla zájemci omezena služba v posledních 6 měsících za zvláště hrubé porušení pravidel TP

□ Důvodem odmítnutí může být také i stav zájemce, kdy v důsledku užívání OPL či alkoholu, není schopný komunikovat s pracovníkem.

Zájemce o službu, může být odmítnut, pokud nehovoří Česky, nemá s sebou překladatele a žádný z pracovníků není schopen s ním hovořit v jeho jazyce.

Osobě s postižením, která nemá vhodné kompenzační pomůcky, nemůže být vždy zaručeno poskytnutí služby v plném rozsahu.

Agresivní, sexuální, fyzické nebo verbální útoky na pracovníky.