O co usilujeme – cíle služby

Cíle zaměřené na klienty:

□ minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním psychotropních návykových látek, ochrana veřejného zdraví

• snižovat přenos infekčních nemocí mezi uživateli drog zprostředkováním orientačních testů na infekční nemoci jako jsou HIV, hepatitida typu B a C a syfilis

• poskytovat informace o rizicích spojených s užíváním drog, informace o rizicích nechráněného sexu.

□ navázat kontakt na bázi důvěry. Nenásilná snaha o změnu rizikového chování (motivace) směrem k bezpečnějšímu užívání a změně životního stylu vedoucí k abstinenci.

• vytvořit bezpečné a respektujícího prostředí pro uživatele drog, které je pro ně místně a časově dostupné a nabízí odborné a profesionální služby.

□ reference klienta do zařízení sociální a zdravotní sítě, cílem TP je mimo jiné zprostředkování kontaktu s KC

Cíle vzhledem k okolí uživatelů drog – rodiče, partneři, známí a odborníci:

□ poskytovat informace o problematice spojené s užíváním drog a možnostech řešení obtížných vztahových, sociálních, ekonomických a právních situacích, které souvisí s užíváním drog

□ pomáhat blízkým osobám získat náhled na situaci, ve které jsou a pomoci jim hledat řešení, které vychází z jejich možností a kompetencí

□ zprostředkovat reference a kontakt na jiná odborná zařízení

Cíle zaměřené na společnost:

□ snižovat riziko možného rozšíření infekčních nemocí

• stahovat použitý injekční a další zdravotní materiál a bezpečně jej likvidovat

• monitorovat výskyt infekčních nemocí jako je HIV a žloutenka typu B a C

□ monitorovat drogovou scénu v Přerově a jeho okolí a informovat o jejím aktuálním vývoji

Základní principy poskytované služby

Nízkoprahovost – vychází od sousloví ,,nízký práh“. Tzn. Podmínky a požadavky na klienty služby jsou minimální. Patří sem zejména ANONYMITA, BEZPLATNOST a RESPEKT k životnímu stylu a názoru klienta. Zvýšit dostupnost služby znamená i přizpůsobit místa a čas.

Harm reduction - je celostním přístupem vycházejícím z teze, že drogy jsou nedílnou součástí společnosti. Hlavní úlohou HR strategií je minimalizovat dopady užívání drog na zdraví a sociální život jedince i celé společnosti. Postupy HR uplatňované v praxi zahrnují výměnu použitého injekčního náčiní za čisté a sterilní, poskytování informací s cílem snížit rizikové chování klientů (sdílení injekčního náčiní, nechráněný sex), a omezit tak přenos a šíření infekčních onemocnění (HIV, hepatitidy, aj.). Nepostradatelnou součástí je i předávání informací o alternativních způsobech aplikace a zásadách „bezpečného brání“ drog. Respektujeme, že abstinence je individuálním rozhodnutím klienta.

Public health – hlavním cílem je ochrana zdraví společnosti proto pracovníci informují veřejnost o smyslu a cílech poskytovaných služeb, provádí výměnu použitého injekčního materiálu, distribuují kondomy, aby zabránili šíření infekčních onemocnění, motivují ke změně rizikového chování a informují o negativních důsledcích dosavadního způsobu života. Náklady na prevenci jsou nesrovnatelně nižší než samotná léčba např. Hepatitidy C.

Individuální přístup a respekt k osobnosti - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Flexibilita – časová a místní dostupnost služby s ohledem na klienta

Hlavní zásady Terénních programů:

Anonymita

Bezplatnost

Individuální přístup a respekt k osobnosti

Časová a místní dostupnost služby s ohledem na klienta