Kdo jsme

 

Hlavním posláním organizace je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě.

 

KAPPA 250 – Studium pro školní metodiky prevence je akreditován v souladu s ustanovením § 9 odst. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. – o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností.

 

Akreditované studium pod č.j.: MŠMT – 10962/2016-1-319 je určeno k výkonu specializovaných činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů/rizikového chování.

 

Specializační dvouleté studium je realizováno organizací o.s. KAPPA-HELP v Přerově, je rozloženo do 4 semestrů v rozsahu 250 hodin.

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení o jeho absolvování.