STUDIUM KAPPA 250

KAPPA 250 - Studium pro školní metodiky prevence je studium určené k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů realizované podle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a podle Standardů pro udělování akreditací DVPP 6 c). Studium je akreditováno pod č.j.: MSMT: 16981/2019-1-560.

Studium trvá dva roky. Frekventant absolvuje minimálně 250 hodin výuky. Výuka zahrnuje teoretické přednášky, semináře, praktická cvičení, exkurze. Jednotlivá výuková setkání se konají obvykle dva pátky v měsíci (cca 9:00 - 16:00) mimo červenec a srpen. Skupinu studentů tvoří maximálně 22 osob.

Studium je určeno pro pedagogy, vychovatele a pracovníky realizující programy prevence rizikového chování ve školách a školských zařízení.

Pro úspěšné zakončení studia je nezbytné: vypracování ročníkové písemné práce ve druhém semestru, vypracování závěrečné písemné práce ve čtvrtém semestru, obhájení závěrečné práce, složení ústní zkoušky a dodržení pravidel pro absenci (povolená absence je 20% z 250 hodin studia).

Studium probíhá v učebně vyhrazené účelu studia v prostorách KAPPA - HELP, z.s. v areálu Základní školy Boženy Němcové, ul. B. Němcové 101/16 v Přerově.

Cena za studium zahrnuje:

- Úvodní zážitkový teambuilding
- 1 zážitkový víkendový seminář s relaxací
- Supervizní konzultaci
- Tištěné studijní materiály
- Možnost zapůjčení odborné literatury z knihovny organizace
- Občerstvení na každé lekci
- 50% slevu na Kurz první pomoci s důrazem na první pomoc u dětí (účastníci získávají osvědčení)
- 1 lekci primární prevence pro kmenovou školu studenta, realizovanou lektory primární prevence KAPPA-HELP, z.s.
- Individuální poradenství k prevenci a povinné dokumentaci pro školu studenta