TEMATICKÉ OKRUHY STUDIA

1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství

2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy

5. Systém primární prevence ve školství

6. Školní třída, její vedení a diagnostika

7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

8. Sociálně nežádoucí jevy

9. Krizová intervence

10. Monitorování a evaluace primární prevence