Co nabízíme

V rámci studia absolvujete odborné stáže ve specializovaných zařízeních, odborné besedy a výjezdní dvoudenní semináře se zaměřením na zahraniční metody práce (např. Reteaming a Kids skills).

Absolvováním našeho studijního programu získáte vědomosti a dovednosti, které Vám pomohou ve schopnosti aplikace zážitkové pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování.

 

Tematické okruhy studijního programu:

 

Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

 

Základy pedagogicko-psychologického poradenství

 

Využití dramaterapie při výuce

 

Závislosti a její příčiny

 

Systém „HARM REDUCTION“

 

Ukázka lekce Primární prevence

 

Sociálně nežádoucí jevy

 

Psychosociální první pomoc a základy krizové intervence Psychopatologie

 

Prevence syndromu vyhoření

 

Zážitková zdravotnická první pomoc

 

Národnostní menšiny, xenofobie, rasismus

 

Supervize – její druhy a využití ve školství

 

Romové v našem vzdělávacím systému, překážky Romů ve vzdělání a jejich   

   důvody

 

Kyberšikana a stalking

 

Poruchy příjmu potravy

 

Nekalé obchodní praktiky a reklamace

 

OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí

 

Sebepoškozování

 

Práce kurátora v praxi

 

Probační program

 

Školní třída, její vedení a diagnostika

 

Systém primární prevence ve školství

 

A další zajímavá témata…