LEKTORSKÝ TÝM

Lektorský tým zahrnuje minimálně 20 odborníků z oblasti adiktologie, prevence, psychologie, pedagogiky a sociální oblasti:

Mgr. Lenka Baše – pedagožka, koordinátor podpory nadání

David Bezdomnikov - vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje Společnosti Podané ruce o.p.s.

Mgr. Silvie Houšťavová – Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.- Zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky adiktologie

1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Mgr. Markéta Jarolímková - psychoterapeutka

Bc. Pavel Kalpakcis – terapeut, pedagog

Mgr. Marek Mikláš – ředitel, Dětské centrum Zlín

Mgr. Irena Oršulíková – Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Mgr. Taťána Palotášová – vedoucí střediska, Probační a mediační služba Přerov

PhDr. Ladislav Spurný – krajský školský koordinátor prevence, Olomoucký kraj

Mgr. Marie Stoklásková – vedoucí organizace, psycholog, psychoterapeut, Centrum pro rodinu a děti Přerov

PhDr. Martina Velikovská – psycholog, Policie ČR

Mgr. et Mgr. et. Mgr. Jan Zahradník – psycholog, psychoterapeut, terénní pracovník, Kontaktní a poradenské centrum Plus, Charita Kroměříž

Mgr. Veronika Zaoralová – sociální pracovnice, kurátorka pro děti a mládež, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Magistrát města Přerova